Rhythm Cafe
Green Gables, 378 Beach Road, Mairangi Bay
Phone: 09 478 9683