Mairangi Bay Dental
2 Hastings Rd
Mairangi Bay
Phone: 09 478 8800